Stanovy MŠK Slavoj Spišská Belá

Článok 1
Názov združenia

Občianske združenia má názov :  Mestský športový klub SLAVOJ Spišská BeláSchválená skratka občianskeho združenia:  MŠK  SLAVOJ

 

Článok 2
Sídlo združenia

Sídlo občianskeho združenia:   Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

 

Článok 3
Právna forma a postavenie združenia

( 1 ) Občianske združenie Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá (ďalej len ?združenie?) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené za účelom uspokojovania záujmov a potrieb obyvateľov mesta, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

( 2 ) Združenie je právnickou osobou s právnou subjektivitou.

( 3 ) Združenie je dobrovoľným, slobodným, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením združujúcim fyzické osoby podporujúce rozvoj športu v meste Spišská Belá. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.  Zduženie je tvorené zo športových, telovýchovných a turistických oddielov, ktoré svoju činnosť prevádzajú hlavne na území mesta Spišská Belá.

( 4 ) Združenie sa môže vnútorne členiť na oddiely, ktoré však nemajú vlastnú právnu subjektivitu.

 

Článok 4
Ciele, poslanie a predmet činnosti združenia

( 1 ) Hlavným cieľom činnosti tohto združenia je podpora udržania a rozvoja športu v meste Spišská Belá,  v snahe podporiť všestranný rozvoj mesta Spišská Belá a jeho blízkeho regiónu a v snahe posilniť samosprávu tohto mesta a tak umožniť skvalitnenieživota a životnej úrovne obyvateľov mesta.

( 2 ) Za účelom naplnenia cieľov združenia uvedených v odseku 1 združenie môže tiež

 1. zakladať alebo zriaďovať obchodné spoločnosti a iné právne subjekty a vstupovať do nich,

resp. podieľať sa na ich činnosti,

 1. spolupracovať s inými subjektami a vstupovať s nimi do záväzkovoprávnych vzťahov,
 2. spolupracovať s mestami a obcami, orgánmi štátnej správy a s inými právnickými a fyzickými osobami pri realizácii  cieľov združenia.

( 3 ) Predmetom činnosti združenia je najmä :

 1. Organizovať športové, telovýchovné, turistické, kultúrne a iné aktivity, vytvárať materiálne a tréningové podmienky hlavne pre svojich členov a ostatnú verejnosť.
 2. Poskytovať podľa svojich podmienok a možností  organizačné, administratívne, ekonomické a iné služby členom združenia za účelom zabezpečenia ich telovýchovných, športových a turistických aktivít.
 3. Podporovať záujem hlavne u detí a mládeže v oblasti športu, dobrej životosprávy  a vzdelávania.
 4. Sprostredkovávať vzdelávacie a výchovné školenia, kurzy či semináre, alebo poskytovať svojím členom odborné poradenstvo a metodickú pomoc pri zabezpečovaní ich činnosti.
 5. Propagovať vlastnú a iniciatívnu činnosť pre šport, telesnú výchovu a turistiku.
 6. Zabezpečovať údržbu, prevádzku a starostlivosť o telovýchovné, športové, turistické a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve, nájme a výpožičke združenia.
 7. Obhajovať záujmy združených oddielov vo vnútri združenia aj navonok s účelom spolupracovať so štátnymi orgánmi, ostatnými organizáciami a jednotlivcami.
 8. Spravovať svoj vlastný majetok, majetok vo výpožičke a nájme.
 9. Vykonávať podnikateľskú činnosť a vstupovať do obchodných vzťahov za účelom podpory svojho cieľa, predmetu a poslania činnosti za účelom podpory cieľa, predmetu a poslania svojich členov.

 

 Článok 5
Vznik členstva, členstvo a zánik členstva v združení

( 1 ) Členom tohto združenia sa môže stať každý občan, ako aj právnická osoba, ak prejavia záujem o realizáciu cieľov činnosti tohto združenia za podmienok uvedených v týchto stanovách. Členstvo v združení je dobrovoľné.

( 2 ) Občania alebo právnické osoby sa môžu stať novými členmi združenia na základe nimi podanej písomnej prihlášky a po následnom rozhodnutí členskej schôdze, na ktorého prijatie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia a za prípadných ďalších podmienok určených  týmito stanovami alebo valným zhromaždením združenia. Nový člen združenia je povinný písomne vyhlásiť svoje pristúpenie k stanovám združenia.

( 3 ) Členstvo v združení možno viazať na určitý členský príspevok potrebný na zabezpečenie činnosti združenia.

( 4 ) Členstvo jednotlivému členovi v združení zaniká: a) rozhodnutím valným zhromaždením o zrušení tohto združenia,b) písomným oznámením o ukončení členstva ? členstvo zanikne doručením písomného oznámenie člena o vystúpení z tohto združenia adresovaného prezidentovi združenia. Vysporiadanie práv a povinnosti s vystupujúcim členom sa vykoná najneskôr do 60 dní po zániku jeho členstva,c) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena zo združenia, ak opakovane alebo obzvlášť hrubým spôsobom porušuje povinnosti člena združenia. Návrh na vylúčenie môže predložiť ktorýkoľvek člen združenia. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia. Členstvo zanikne doručením písomného oznámenia o vylúčení adresovaného členovi združenia. Vysporiadanie práv a povinnosti s vystupujúcim členom sa vykoná najneskôr do 60 dní po zániku jeho členstva.

( 5 ) Združenie vedie písomnú evidenciu o vzniku a zániku členstva každého člena v združení.

 


Článok 6
Práva a povinnosti členov združenia

( 1 ) V záujme dosiahnutia cieľov tohto združenia je každý člen združenia  povinný najmä

 1. všestranne sa podieľať na realizácii predmetu činnosti združenia,
 2. dodržiavať stanovy združenia,
 3. podporovať činnosť a aktivity orgánov združenia,
 4. uhradiť členský príspevok, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie.

( 2 ) Každý člen združenia má právo najmä

 1. byť informovaný o činnosti a aktivitách združenia, na požiadanie aj písomnou formou,
 2. kontrolovať činnosť združenia,
 3. spolurozhodovať o záležitostiach združenia,
 4. predkladať orgánom združenia námety, žiadosti a návrhy na riešenie otázok, ktoré sú predmetom činnosti združenia,
 5. v prípadoch uvedených v stanovách priamo sa zúčastňovať na činnosti združenia a v ostatných prípadoch prostredníctvom orgánov združenia na základe rozhodnutia príslušných orgánov združenia .

 


Článok 7
Úprava majetkových pomerov a hospodárenie združenia

( 1 ) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o povinnosti každého člena uhradiť členský príspevok. Valné zhromaždenie zároveň určí jeho výšku a formu a spôsob jeho úhrady. V prípade prijatia nových členov združenia Valné zhromaždenie rozhodne o povinnosti nového člena uhradiť členský príspevok.

( 2 ) Všetky finančné prostriedky združenia sú vedené na jednom účte  v jednom peňažnom ústave, pokiaľ osobitný právny predpis neustanoví inak alebo pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak.

( 3 ) Všetky finančné prostriedky vložené, prevedené a poskytnuté v prospech združenia, ako aj hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté združením, sú majetkom združenia.

( 4 ) Orgány združenia sú povinné majetok združenia (ktorý má združenie vo vlastníctve alebo v užívaní), chrániť a účelne využívať na dosiahnutie cieľov združenia.

( 5 ) Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu jeho činnosti. Za tým účelom združenie zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú uzávierku o výsledku hospodárenia.

( 6 ) Združenie ako právnická osoba vlastní majetok, ktorý sa tvorí z :

  1. peňažných príspevkov členov združenia,
  2. nájmu a predaja majetku vo vlastníctve združenia,
  3. úrokov na bežnom účte,

d)   príjmy z podnikateľských činností, prenájmu majetku, z predaja majetku a práv združenia,e)   darov, dotácií a iných príjmov združenia.

( 7 ) S majetkom združenia sú oprávnené nakladať orgány združenia v rozsahu určenom v týchto stanovách. Na hospodárskom výsledku združenia (na zisku alebo strate) sa jeho členovia podieľajú spoločne a nerozdielne, ak sa nedohodnú inak.

( 8 ) Jednotlivým oddielom združenia môže byť majetok združenia zverený do užívania, resp. do správy, pokiaľ ho oddiel bezprostredne potrebuje k zabezpečeniu svojej činnosti.

( 9 ) Príjmy združenia tvoria najmä:

 1. dotácia z rozpočtu mesta Spišská Belá,
 2. príspevky od vlastných členov,
 3. sponzorské príspevky, dotácie a granty od  fyzických či právnických osôb,
 4. príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejno-prospešnej činnosti združenia,
 5. príjmy z podnikateľských činností, prenájmu majetku, z predaja majetku a postúpenia práv združenia,
 6. príjmy z vkladov, účtov a výnosov z cenných papierov,
 7. iné príjmy.


Článok 8
Orgány združenia

( 1 ) Orgánmi združenia sú:

  1. valné zhromaždenie MŠK
  2. správna rada MŠK
  3. prezident MŠK
  4. ďalšie orgány.

( 2 ) Členovia orgánov združenia sú neplatení, dobrovoľní  zástupcovia členov združenia.

Článok 9
Valné zhromaždenie MŠK 

( 1 ) Valné zhromaždenie MŠK je najvyšším orgánom združenia (ďalej len ?valné zhromaždenie?).

( 2 ) Každý člen združenia je zároveň členom najvyššieho orgánu združenia. Ak je člen združenia právnická osoba, tá menuje do tohto orgánu svojho zástupcu, ak sa neurčí jej iné zastúpenie.

( 3 ) Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich združenia, a to najmä:

 1. určuje základné smery rozvoja činnosti združenia,
 2. schvaľuje správu o činnosti  združenia za predchádzajúci kalendárny rok,
 3. schvaľuje zásady hospodárenia združenia, ak sú potrebné pre činnosť združenia,
 4. volí a odvoláva prezidenta MŠK a členov správnej rady MŠK,
 5. schvaľuje nakladanie s majetkom združenia nad rámce rozsahu, ktorý patrí do kompetencie iného orgánu združenia,
 6. schvaľuje vznik, zmenu a zánik záväzkovo-právnych vzťahov, ktorých účastníkom je združenie, ak to nie je v kompetencii iného orgánu združenia,
 7. rozhoduje o povinnosti členov združenia uhradiť členský príspevok a určuje jeho výšku a spôsob úhrady;
 8. schvaľuje ročné hospodárenie a účtovnú závierku združenia,
 9. určuje likvidátora združenia a postup likvidácie v prípade zrušenia združenia bez právneho nástupcu,
 10. rozhoduje o spôsobe použitia zisku a o spôsobe úhrady prípadnej straty vzniknutej hospodárením združenia,
 11. rozhoduje o zániku združenia,
 12. schvaľuje stanovy združenia a ich zmenu,
 13. schvaľuje prijatie nových členov združenia vrátane zlúčenie združenia s iným združením,
 14. má právo si vyhradiť rozhodovanie vo všetkých ďalších veciach, ktoré inak patria do kompetencie iných orgánov združenia.

( 4 ) Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Jeho zasadnutia zvoláva prezident MŠK alebo ním poverená osoba. Pokiaľ sa tak nestane, má správna rada MŠK právo rozhodnúť o zvolaní zasadnutia valného zhromaždenia; v takomto prípade zasadnutie valného zhromaždenia pre uvedený účel môže zvolať ktorýkoľvek člen správnej rady.

( 5 ) Valné zhromaždenie je schopné rokovať a uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Na prijatie uznesenia (rozhodnutia) valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Každý člen združenia má jeden hlas. Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, zvolá sa do 10 kalendárnych dní jej nové zasadnutie. Na rokovaniach valného zhromaždenia sa zúčastňuje každý člen osobne. Vo výnimočných prípadoch je možné, aby člena združenia zastupoval jeho splnomocnený zástupca. Rozhoduje o tom valné zhromaždenie.

( 6 ) Rokovania valného zhromaždenia sú neverejné, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Hlasovania členov valného zhromaždenia sú zásadne verejné s výnimkou, ak sa valné zhromaždenie rozhodne, že hlasovanie bude tajné.


Článok 10
Správna rada MŠK

( 1 ) Správna rada MŠK je výkonným a kontrolným orgánom združenia. Správnu radu vedie prezident MŠK alebo ním poverená osoba.

( 2 )  Správna rada má 5 až 9 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie spomedzi svojich členov. Členovia správnej rady sú volení na dobu 4 rokov. Presný počet členov správnej rady určuje valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže členov správnej rady kedykoľvek odvolať. Zloženie správnej rady zohľadňuje zastúpenia všetkých oddielov zastúpených v združení. Členom správnej rady je vždy prezident MŠK, viceprezident MŠK a tajomník MŠK.

( 3 ) Správna rada

 1. pripravuje podklady pre zasadnutia valného zhromaždenia,
 2. zabezpečuje realizáciu uznesení valného zhromaždenia,
 3. zabezpečuje plnenie úloh združenia v období medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami,
 4. schvaľuje ročný rozpočet združenia,
 5. organizuje a riadi hospodársku činnosť združenia a zabezpečuje vedenie účtovníctva,
 6. dbá o hospodárne využívanie a o údržbu majetku združenia alebo majetku, ktoré má združenie v užívaní v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia a poslaním združenia,
 7. nakladá s finančnými prostriedkami združenia v súlade so schváleným rozpočtom združenia,
 8. kontroluje postupy, úkony a činnosť prezidenta MŠK, viceprezidenta MŠK a tajomníka MŠK.

( 4 )  Prezident MŠK zvoláva zasadnutia správnej rady  podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Správna rada je uznášania schopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.  Správna rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie uznesenia správnej rady je  potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady.


Článok 11
Prezident MŠK

( 1 ) Prezident MŠK (alebo Prezident klubu) je výkonným a štatutárnym orgánom združenia.

( 2 ) Prezident MŠK je volený valným zhromaždením spomedzi členov združenia na dobu 4 rokov.  Prezident MŠK sa za svoju činnosť zodpovedá správnej rade a valnému zhromaždeniu.

( 3 ) Združenie navonok zastupuje prezident MŠK. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti združenia podpisuje prezident MŠK tak, že k písanému alebo k tlačenému názvu združenia pripojí svoj vlastnoručný podpis. Správna rada môže určiť, že pri niektorých úkonoch sa vyžaduje okrem podpisu prezidenta MŠK aj podpis iného člena správnej rady.

( 4 ) Prezident MŠK je povinný  najmä :  a) pripravovať podklady pre zasadnutia valného zhromaždenia a správnej rady a zvolávať tieto zasadnutia, b) zabezpečovať realizáciu uznesení správnej rady a ostatnej písomne j agendy združenia, c) viesť písomnú evidenciu o členstve v združení.

( 5 ) Prezident MŠK je oprávnený

 1. rozhodovať o vzniku, zmene a zániku prípadných pracovnoprávnych a obdobných vzťahov zamestnancov združenia po predchádzajúcom súhlase správnej rady,
 2. rozhodovať o ostatných veciach výkonného charakteru, o ktorých nerozhoduje správna rada,
 3. nakladať s finančnými prostriedkami združenia do výšky 100,00 EUR, nad uvedenú sumu je potrebný súhlas ďalšieho člena správnej rady, ak je takýto výdavok v súlade so schváleným rozpočtom.

( 6 ) V prípade dlhodobej neprítomnosti prezidenta MŠK alebo v prípade jeho vzdania sa funkcie alebo odvolania z funkcie, funkciu prezidenta MŠK vykonáva viceprezident MŠK.

( 7 ) Prezident MŠK môže odstúpiť zo svojej funkcie aj bez uvedenia dôvodov. Túto skutočnosť je povinný písomne oznámiť správnej rade a odstúpenie nadobúda účinnosť uplynutím 15 dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti správnej rade na jej zasadnutí.

( 8 ) Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať prezidenta MŠK z jeho funkcie aj bez uvedenia dôvodov.


Článok 12
Viceprezident MŠK a Tajomník MŠK

( 1 ) Viceprezident MŠK zastupuje prezidenta MŠK a vykonáva úlohy, ktoré mu zverí prezident MŠK. Viceprezidenta MŠK volí správna rada zo svojich členov na dobu 4 rokov.  Správna rada môže viceprezidenta MŠK kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať. Viceprezident MŠK zodpovedá za svoju činnosť prezidentovi MŠK a správnej rade MŠK.

( 2 ) Tajomník MŠK zabezpečuje administratívnu agendu MŠK, komunikuje s príslušnými orgánmi a plní úlohy, ktorými ho poverí prezident MŠK alebo správna rada. Tajomník MŠK je priamo zodpovedný za riadne vedenie účtovníctva. Tajomníka MŠK volí správna rada z členov združenia na dobu 4 rokov.  Správna rada môže tajomníka MŠK kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať. Tajomník MŠK zodpovedá za svoju činnosť prezidentovi MŠK a správnej rade MŠK.


Článok 13
Zmena stanov združenia

Na zmenu alebo doplnenie stanov združenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia (prijatý ako rozhodnutie valného zhromaždenia) vo forme schválenia písomného dodatku k týmto stanovám.


Článok 14
Zrušenie a zánik združenia

( 1 ) Združenie zaniká

 1. dobrovoľným rozpustením združenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, alebo
 2. zlúčením  združenia s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, alebo
 3. právoplatným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu o jeho o rozpustení.

( 2 ) O zrušení (zániku) združenia podľa odseku 1 písm. a) a b) rozhoduje valné zhromaždenie. Na prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 1 písm. a) a b) je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia.

( 3 ) Ak pri zániku združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa pred jeho zánikom likvidácia združenia (majetkové vysporiadanie) a likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov združenia.  Spôsob majetkového vysporiadania určí valné zhromaždenie, ak osobitný zákon neurčuje inak.


Článok 15
Záverečné ustanovenia

( 1 ) Ďalšie práva a povinnosti,  ďalšie právne vzťahy neupravené v týchto stanovách a týkajúce sa  činnosti tohto združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiace (príslušné) všeobecne záväzné právne predpisy.

( 2 ) Výklad týchto stanov vykonáva Správna rada MŠK.

( 3 ) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie združenia na príslušnom orgáne štátnej správy.

V Spišskej Belej  dňa 20. apríla 2009