Cenník prenájmu

CENNÍK PRENÁJMU
hracej plochy s umelým trávnikom

(platný od 1.1.2013)

Mesto Spišská Belá ako prevádzkovateľ (správca) futbalového štadióna v Spišskej Belej v zmysle Prevádzkového poriadku tohto štadióna vydáva tento cenník prenájmu hracej plochy s umelým trávnikom:

CENNÍK PRENÁJMU

1 Prenájom hracej plochy na prípravný zápas bez osvetlenia
pondelok – piatok 110 €
Sobota – nedeľa – sviatok 140 €
2 Prenájom hracej plochy na prípravný zápas s osvetlením
pondelok – piatok 130 €
Sobota – nedeľa – sviatok 160 €
3 Prenájom hracej plochy na tréningovú jednotku bez osvetlenia
pondelok – piatok 75 €
Sobota – nedeľa – sviatok 110 €
4 Prenájom hracej plochy na tréningovú jednotku s osvetlením
pondelok – piatok 90 €
Sobota – nedeľa – sviatok 125 €

Prípravný zápas – trvanie 120 min. (pondelok- nedeľa)
Tréningová jednotka – trvanie 90 min. (pondelok – nedeľa)
V cene prenájmu je aj šatňa so sprchami s teplou vodou a teplým nápojom v zimnom období.

Platba za prenájom je vopred pred začatím využívania hracej plochy v hotovosti do rúk správcu ihriska. Užívateľovi bude vystavený príjmový doklad o tejto úhrade a na požiadanie mu bude zaslaná aj faktúra.

ZĽAVY: 
Ak ten istý futbalový klub odohrá v rámci jedného kalendárneho roka 10 prípravných zápasov, tak v poradí 10. zápas má bezplatne. Ak ten istý futbalový klub uskutoční 10 tréningov v rámci jedného kalendárneho roka, tak v poradí 10. tréning má bezplatne.

Všetky družstvá domáceho MŠK SLAVOJ Spišská Belá majú celú hraciu plochu zdarma na 1 prípravný zápas týždenne (v trvaní 2 hod.) a 3 tréningové jednotky (jedna tréningová jednotka v trvaní 1,5 hod.) a na všetky majstrovské (ligové) zápasy.

Družstvo „Starí páni MŠK Spišská Belá“ majú celú hraciu plochu zdarma na 1 prípravný zápas 2x mesačne.

„V prípade využitia hracej plochy na akcie/aktivity SFZ, VSFZ a PFZ správca štadióna (zastúpený primátorom mesta) môže poskytnúť zľavu, resp. určiť pre nich osobitný cenník. Výšku tejto zľavy určí primátor mesta.“

Cenník je platný od 10.12.2018