Návštevný poriadok

Organizačný poriadok športového podujatia

na futbalovom štadióne v Spišskej Belej

ČLÁNOK 1

Základné ustanovenia

1.       Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá, so sídlom ul. Petzvalova 18, Spišská Belá vydáva podľa zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento Organizačný poriadok športového podujatia, ktorý sa vzťahuje na  futbalové stretnutia (ďalej len „podujatie“) organizované futbalovým klubom Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá (ďalej len MŠK Spišská Belá), v športovom zariadení – futbalový štadión, ul. Športová 8, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „štadión“).

2.       Účelom organizačného poriadku podujatia je bezpečnosť, ochrana zdravia a majetku účastníkov podujatia a organizátora a ochrana športového zariadenia a majetku, ktorým je štadión vybavený. Súčasne určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.

3.       Účastník podujatia je najmä divák (návštevník), ďalej člen realizačného športového tímu, rozhodca, novinár, fotograf, členovia štábov elektronických médií a iná fyzická osoba zabezpečujúca priebeh podujatia. Účastník sa na podujatí zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo.

4.       Organizátorom podujatia je MŠK Spišská Belá. Organizátor podujatia zodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkom podujatia iba v prípade, že boli spôsobené nedodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany organizátora podujatia, úmyselným alebo nedbalostným konaním fyzických osôb, ktoré sú v zamestnaneckom alebo v inom zmluvnom vzťahu s organizátorom podujatia, a účastník podujatia škodu oznámil organizátorovi podujatia.

5.       Usporiadateľ je fyzická osoba oblečená v reflexnej veste s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“.

ČLÁNOK  2

Povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia

1./ Každý účastník podujatia je povinný dodržiavať

a)       povinnosti, usmernenia a pokyny uvedené v tomto organizačnom poriadku športového podujatia,

b)       usmernenia a pokyny uvedené na vstupenke alebo na informačnom letáku vydaných na podujatie,

c)       pokyny vyplývajúce z bezpečnostného značenia a ostatných upozornení, oznamov v športovom zariadení a jeho okolí,

d)       pokyny správcu športového zariadenia, organizátora podujatia, zástupcu mesta, členov usporiadateľskej služby, členov súkromnej bezpečnostnej služby, príslušníkov Policajného zboru alebo Mestskej polície, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na podujatí,

e)       pokyny členov zdravotnej záchrannej služby, hasičských a iných záchranných zborov.

2./  Každý účastník podujatia je ďalej povinný

a)       zdržať sa všetkého, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný priebeh podujatia,

b)       zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak mesto vydalo zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, zdržať sa požívania drog a iných omamných látok počas podujatia,

c)       strpieť úkony organizátora, usporiadateľa alebo člena súkromnej bezpečnostnej služby súvisiace s porušením povinností účastníka podujatia,

d)       po skončení podujatia sa pokojne rozísť,

e)       na výzvu usporiadateľa alebo organizátora podujatia preukázať svoje osobné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko – potrebné na evidenciu fyzických osôb v informačnom systéme o bezpečnosti pri športových podujatiach podľa § 11 zákona č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledujúcich prípadoch

–       ak vnáša na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak mesto vydalo zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky,

–       ak bol usporiadateľom vyvedený z podujatia a bola mu zakázaná ďalšia účasť na podujatí.

3./ Každej fyzickej osobe sa zakazuje vnášať na podujatie

a)       strelné zbrane a iné zbrane a predmety, ktorými možno urobiť útok proti telu dôraznejším (napr. dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené fľaše, stoličky, stojany) s výnimkou organizátorom schválených predmetov,

b)       výbušniny a pyrotechnické výrobky,

c)       spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,

d)       alkoholické nápoje, drogy alebo iné omamné látky,

e)       rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce transparenty, letáky a iné podobné materiály,

f)         mechanicky poháňané stroje a nástroje spôsobujúce hluk,

g)       zvieratá,

h)       laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na účastníkov podujatia vrátane súťažiacich športovcov a rozhodcov,

i)         prístroje na zaznamenávanie zvuku a obrazu.

4./ Účastníkovi podujatia sa zakazuje

a)       fajčiť v priestoroch štadióna, s výnimkou miest na to určených a takto označených,

b)       mať zakrytú tvár spôsobom znemožňujúcim jeho identifikáciu, ak je proti nemu vykonávaný zákrok usporiadateľom a usporiadateľ ho na odkrytie tváre vyzval,

c)       používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,

d)       vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá,

e)       vstupovať do priestorov športového zariadenia, ktoré nie sú určené divákom (návštevníkom) podujatia, napríklad na hraciu plochu, do priestorov určených pre súťažiacich športovcov, členov realizačných tímov športovcov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov,

f)         hádzať v priestoroch športového zariadenia predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť účastníkov podujatia,

g)       zakladať ohne a používať pyrotechnické výrobky v športovom zariadení,

h)       vzbudzovať verejné pohoršenie,

i)         znečisťovať športové zariadenie aj plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami,

j)         ničiť a poškodzovať športové zariadenie a jeho vybavenie,

k)       obťažovať a fyzicky napadať a útočiť na účastníkov podujatia,

l)         predávať tovary a služby bez povolenia organizátora podujatia,

m)     robiť zvukové a obrazové záznamy z priebehu podujatia s výnimkou, ak organizátor podujatia dal účastníkovi podujatia povolenie na túto činnosť.

ČLÁNOK 3

Vstup a pobyt účastníka na podujatí

1.       Vstupovať do športového zariadenia, v ktorom sa koná podujatie, môže iba fyzická osoba, ktorá sa preukáže platnou vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na podujatie (okrem prípadov, kedy organizátor umožní na podujatie voľný vstup).

2.       Na požiadanie usporiadateľa, člena súkromnej bezpečnostnej služby, príslušníka Mestskej polície alebo príslušníka Policajného zboru, ktorí zabezpečujú ochranu verejného poriadku na podujatí, je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať vstupenkou alebo iným dokladom (napr. preukazom) oprávňujúcim ho na vstup na podujatie. V prípade, že platnú vstupenku alebo iný doklad nemá, je povinný opustiť športové zariadenie, v ktorom sa koná podujatie. Ak tak neurobí, môže byť z podujatia vyvedený.

ČLÁNOK  4

Oprávnenia usporiadateľa

1.       Usporiadateľ podujatia je oprávnený

a)       dávať účastníkom podujatia pokyny za účelom zabezpečenia verejného poriadku a riadneho, pokojného priebehu podujatia,

b)       neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie fyzickej osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok a fyzickej osobe v prípade, ak by tak počet účastníkov podujatia prekročil kapacitu priestorov štadióna pre toto podujatie,

c)       presvedčiť sa, či sa na podujatí zúčastňuje iba osoba na to oprávnená,

d)       presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov športového zariadenia, kde sa podujatie koná, nemá pri sebe, vrátane príručnej batožiny, alebo na sebe strelnú zbraň, pyrotechnický výrobok, sklenenú či plastovú nádobu, ostré predmety – nôž, dýku, alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alkoholické nápoje, ak mesto vydalo zákaz predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov na podujatí, drogy alebo iné omamné látky a neumožniť vstup alebo zabrániť vstupu na podujatie takejto fyzickej osobe,

e)       neumožniť vstup na podujatie fyzickej osobe, ktorej súd uložil obmedzenie v rámci probačného dohľadu alebo ktorej príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie,

f)         upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojim správaním porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh podujatia,

g)       dať pokyn účastníkom podujatia na opustenie podujatia bez náhrady na vstupné, ak po upozornení pokračujú v nevhodnom správaní sa, porušujú verejný poriadok alebo narušujú pokojný priebeh podujatia,

h)       vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať bez náhrady za vstupné, ak neuposlúchli pokyn opustiť podujatie.

2.       Člen súkromnej bezpečnostnej služby, príslušník Mestskej polície alebo príslušník Policajného zboru má rovnaké oprávnenia aké sú uvedené v odseku 1 tohto článku (oprávnenia usporiadateľa podujatia).

ČLÁNOK  5

Účinnosť organizačného poriadku

Tento organizačný poriadok športového podujatia je účinný od 1.4.2012.