Členské príspevky SFZ .

Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú povinne všetky športové organizácie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ. Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať.” Prinášame tabuľku členských príspevkov a ich prerozdelenie schválených Konferenciou SFZ, upozorňujeme, že kluby na tejto konferencii zastupovali ich riadne zvolený delegáti za oblastné a regionálne zväzy. Konferencia SFZ schvaľuje rozhodnutie výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a spôsob využitia tohoto členského príspevku v znení pozmeňujúceho návrhu.

“Kľúč k rozdeleniu:
Odpočítať kluby s licenciou mládeže SFZ (bude ich 48) a rozdeliť finančné prostriedky klubom, ktoré fungujú na amatérskej úrovni. Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov vplýva počet mládežníckych družstiev v klube (minimálne 14 hráčov v družstve) a počet mládežníkov do 18 rokov. Družstvá musia byť riadne prihlásené v súťažiach riadených SFZ, RFZ alebo ObFZ a za mládežníka – člena klubu sa považuje hráč registrovaný v ISSF.
Finančné prostriedky sú určené výhradne na amatérsky mládežnícky futbal.”